🍀คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ดูแล และเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ด้วยหัวใจ🍀

เนื่องในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี คือ #วันผู้สูงอายุสากล International Day of Older Persons #forOldy#โครงการเพื่อผู้สูงอายุ และ #เครือข่ายพลังผู้สูงวัย ขอร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมใส่ใจ ดูแล และเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยหัวใจ#ผู้สูงอายุ#สังคมสูงวัย#Oldytogether#สูงวัยใส่ใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *