กระดูกพรุน ทำกระดูกหักซ้ำซ้อน

โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบ ทำกระดูกหักซ้ำซ้อนในผู้สูงอายุ ชี้ออกกำลังกาย กินอาหารครบ 5 หมู่ ลดอาหารไขมันสูง งดดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ ช่วยป้องกันได้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนได้สูง

Read more

สูงวัย สบายดี

การทำงานของโครงการ forOldy Project จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชนพูดคุยกับอาสาสมัคร เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือชุมชนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด ตามสโลแกน สูงวัยอย่างสง่างาม เป็นการสร้างความสุขทางใจให้ผู้สูงอายุ โดยใส่ใจความเป็นอยู่และให้กำลังใจ (นิตยสารสารคดี เดือนธันวาคม 2560)                

Read more

การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะสังคมสูงวัย

วันที่ 15 มกราคม 2561 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะภายใต้สถานการณ์สังคมสูงวัย (เครือข่ายด้านผู้สูงอายุและคนพิการ) ที่โรงแรม โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม ที่ให้โอกาส forOldy และเครือข่ายพลังผู้สูงอายุได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตินี้

Read more

อุปกรณ์ผู้สูงอายุที่เลิกใช้แล้ว มอบให้หมุนเหวียนใช้ต่อ

forOldy ขอขอบคุณคุณวาสินี ตุงคะเกษตริน ที่มอบเตียง ไม้เท้า รถเข็น อุปกรณ์กายภาพให้ร้านคุณตาคุณยายเพื่อนำรายได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณวาสินี ตุงคะเกษตรินและสมาชิกในครอบครัวมีความสุข สุขแข็งเรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

ดีใจที…เตียง…จะได้มีคนใช้ต่อ

forOldy ขอขอบคุณ คุณจารุณี พงษ์พิยเดช มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ไม้เท้า สายซัคชั่นเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณจารุณี พงษ์พิยเดช และสมาชิกในครอบครัวมีความสุขและสุขภาพแข็งนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

เยี่ยมชมและสนับสนุน foroldy

foroldy ขอขอบคุณ คุณวิมลรัตน์ กังวานวาณิชย์และคุณทิพวัลย์ ศิริสุขเจริญพร ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เพลินวัย พร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณวิมลรัตน์ กังวานวาณิชย์และคุณทิพวัลย์ ศิริสุขเจริญพร รวมทั้งครอบครัวมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

เครื่องฟอกอากาศไม่ได้ใช้แล้ว บริจาคให้โครงการเพืี่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณกัญจนา เนมิตมานสุข ที่บริจาคเครื่องฟอกอากาศ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอขอบคุณ คุณกัญจนา เนมิตมานสุข ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

สิ่งของไม่ใช้แล้วมอบให้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณดวงพร ไทยธรรม ที่บริจาคเตียงผู้ป่วย รถเข็นนั่งและเสื้อผ้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ งานนี้ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุบ้านเอื้ออาทรที่จิตอาสามาช่วยยกสิ่งของขึ้นรถ ขอให้ คุณดวงพร ไทยธรรม และทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com  

Read more

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

forOldy ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเยี่ยมโครงการและสนับสนุนงานเพื่อผู้สูงอายุเสมอมา ขอให้ อาจารย์ขวัญใจและคณะนักศึกษาทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

ประกาศแล้ว! กม.ผู้สูงอายุ ดึงเงินภาษีบาป 2% จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒๗ ธ.ค.๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชา ติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา

Read more