วันผู้สูงอายุสากล-ออนไลน์ ” การเข้าถึงเทคโนโลโยอย่างเท่าเทียม”

” การเข้าถึงเทคโนโลโยอย่างเท่าเทียม” เป็นหัวข้อการรณรงค์ในปีนี้ ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุในปีนี้ ได้มาร่วมรับรู้และส่งเสียงเรื่องสถานการณ์ด้านสวัสดิการที่ภาครัฐผู้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนเตรียมจัดให้แก่ผู้สูงอายุของเรา

Read more

🍀คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ดูแล และเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ด้วยหัวใจ🍀

เนื่องในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี คือ #วันผู้สูงอายุสากล International Day of Older Persons #forOldy#โครงการเพื่อผู้สูงอายุ และ #เครือข่ายพลังผู้สูงวัย ขอร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมใส่ใจ ดูแล และเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยหัวใจ#ผู้สูงอายุ#สังคมสูงวัย#Oldytogether#สูงวัยใส่ใจ

Read more