วันผู้สูงอายุสากล-ออนไลน์ ” การเข้าถึงเทคโนโลโยอย่างเท่าเทียม”

” การเข้าถึงเทคโนโลโยอย่างเท่าเทียม” เป็นหัวข้อการรณรงค์ในปีนี้ ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุในปีนี้ ได้มาร่วมรับรู้และส่งเสียงเรื่องสถานการณ์ด้านสวัสดิการที่ภาครัฐผู้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนเตรียมจัดให้แก่ผู้สูงอายุของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *