อาม่าเลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณ
คุณอรนุช ลาภไพบูลย์พงศ์ที่บริจาคเตียงนอนผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็นนั่งและไม้ค้ำยันสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

ขอให้คุณอรนุช ลาภไพบูลย์พงศ์และสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *