ผู้สูงอายุไทย สิทธิและทางเลือกเพื่อการจัดการทรัพย์สิน

วันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา forOldy ได้ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ผู้สูงอายุไทย สิทธิและทางเลือกเพื่อการจัดการทรัพย์สิน” โดยมีประเด็นเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องความสามรถบุคคล การแก้ไข พรบ.ผู้สูงอายุ ในการกำหนดมาตรการลงโทษที่ชัดเจน การแก้ไขกฏหมายการอุปการะเลี้ยงดู การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *