ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

forOldy ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเยี่ยมโครงการและสนับสนุนงานเพื่อผู้สูงอายุเสมอมา

ขอให้ อาจารย์ขวัญใจและคณะนักศึกษาทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *