การคุ้มครองทางสังคม Social Protection Systems (floor)

ขอขอบคุณ HelpAge International
ที่สนับสนุน ให้ forOldy ได้ร่วมเรียนรู้เรื่องการคุ้มครองทางสังคมและตัวอย่างการจัดการของรัฐในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *