สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ ร้านคุณตาคุณยาย By forOldy

forOldy Project โครงการดี ๆ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ด้วยตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในสังคมไทย ซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ Aging Society ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งที่ถูกทอดทิ้ง ลูกหลานไม่มีเวลาใส่ใจดูแล และยากจน ยังคงไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทำให้กลุ่มคนจิตอาสา forOldy ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวอาจก้าวหน้ามาถึงวันนี้ไม่ได้ หากขาดกำลังหลักอย่าง คุณอรนุช

Read more

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานและสิ่งของ มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society

ในนามโครงการเพื่อผู้สูงอายุ-forOldy ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานและสิ่งของมอบให้ผู้สูงอายุในงานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ forOldy สู่สังคม Aged Society เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 กองทุนรวมคนไทยใจดี BKIND บลจ. บัวหลวง บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนประเทศไทย HelpAge

Read more

ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society

forOldy ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society วิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้และศิลปินทุกท่านที่มาให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงานในมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 61 **วิทยากร – สถานการณ์สังคมสูงวัยของไทย โดย นพ. วิชัย

Read more

รายการ Young เก๋า

คุยกับคุณอรนุช เลิศกุลดิลก วัย 53 ปีผุ้ก่อตั้ง ร้านคุณตา คุณยาย จัดจำหน่าย เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุ ร้านคุณตาคุณยายเกิดขึ้นจากความต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้สูงอายุที่ยากจนและการคำนึงถึงผู้สูงอายุอื่นๆ ที่ต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในยามที่เจ็บป่วยและไม่มีเงินเพียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์ใหม่และมีราคาแพง เนื่องจากไม่ได้มีตรียมตัวในเรื่องการดูแลตัวเองในยามชรา ประกอบกับความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจของสมาชิกในครอบครัว http://www.thinkingradio.net/view/5a9298e3e3f8e420ab43b610

Read more

ของฝากคุณตาคุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณเหมือนฝัน ธารณธรรม ที่ได้นำขนมและเครื่องดื่มมามอบให้ผู้สูงอายุในโครงการฯ ขอให้คุณเหมือนฝัน ธารณธรรม มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆ นะคะ

Read more

สนับสนุนกิจกรรมเพืีอผู้สูงอายุและโรงเรียนสองบาท

forOldy ขอขอบคุณ คุณณัฐกานต์ ล่องลม และ พี่ ๆ เพื่อนๆ รวมทั้งคุณหมอที่มอบขนม เครื่องดื่ม อุปกรณ์ ตุ๊กตาและเงินสนับสนุนกิจกรรมของโครงการเพืี่อผู้อายุเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณณัฐกานต์ ล่องลม ขอให้คุณณัฐกานต์ ล่องลมและ พี่ ๆ เพื่อนๆ รวมทั้งคุณหมอมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ      

Read more

น้ำใจจากงานน้ำหมากสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

forOldy ขอขอบคุณคุณป้าปลื้มใจ ปานจันทร์ที่ได้รวบรวมและส่งยาต่างๆ มาให้สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเมือง กรุงเทพฯ ขอให้ป้าปลื้มใจ ปานจันทร์ สมาชิกน้ำหมากสัมพันธ์ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ      

Read more

20 ปี กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ แม่สรวย เชียงราย

forOldy ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มคนเฒ่าแก่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในงาน NooJo Art & farm ขอให้มีพลังใจทำงานเพืี่อสร้างสรรค์สังคมไปนานๆ นะคะ    

Read more

สูงวัย สบายดี

การทำงานของโครงการ forOldy Project จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชนพูดคุยกับอาสาสมัคร เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือชุมชนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด ตามสโลแกน สูงวัยอย่างสง่างาม เป็นการสร้างความสุขทางใจให้ผู้สูงอายุ โดยใส่ใจความเป็นอยู่และให้กำลังใจ (นิตยสารสารคดี เดือนธันวาคม 2560)                

Read more

การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะสังคมสูงวัย

วันที่ 15 มกราคม 2561 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะภายใต้สถานการณ์สังคมสูงวัย (เครือข่ายด้านผู้สูงอายุและคนพิการ) ที่โรงแรม โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม ที่ให้โอกาส forOldy และเครือข่ายพลังผู้สูงอายุได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตินี้

Read more