เยี่ยมชมและสนับสนุน foroldy

foroldy ขอขอบคุณ คุณวิมลรัตน์ กังวานวาณิชย์และคุณทิพวัลย์ ศิริสุขเจริญพร ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เพลินวัย พร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ขอให้คุณวิมลรัตน์ กังวานวาณิชย์และคุณทิพวัลย์ ศิริสุขเจริญพร รวมทั้งครอบครัวมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *