เยี่ยมชมงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ
ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ
ดร.ระวี สัจจโสภณ
นางสาววณิชยา หงสกุล
จากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการเพื่อผู้สูงอายุพร้อมอุดหนุนงานฝีมือของผู้สูงอายุ

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *