เพื่อผู้ป่วยได้เย็นสบายใจ

forOldy ร่วมกับกัลยาณมิตรโรงพยาบาลนพรัตน์เพื่อความเย็นสบายของผู้มารักษาตัวในโรงพยาบาล

ขอขอบคุณเป็นพิเศษ
-นางสาวกานต์มณี วัฒนะอุดมศิลป์
-ครอบครอบเจรียงโรจน์ ชื่นศรีวิโรจน์
-นายจารึก สมบูรณ์
-นางจิวัสสา ท้าวเครือ
-นางสาวนัยน์ทักษร กรอัยยสรวง

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *