สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ ร้านคุณตาคุณยาย By forOldy

forOldy Project โครงการดี ๆ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ด้วยตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในสังคมไทย ซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ Aging Society ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งที่ถูกทอดทิ้ง ลูกหลานไม่มีเวลาใส่ใจดูแล และยากจน ยังคงไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทำให้กลุ่มคนจิตอาสา forOldy ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวอาจก้าวหน้ามาถึงวันนี้ไม่ได้ หากขาดกำลังหลักอย่าง คุณอรนุช เลิศกุลดิลก ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ forOldyที่บุกเบิกโครงการมาเมื่อ 4 ปีก่อน

 

 

    เริ่มต้นจากการ “ให้”

    เพราะครอบครัวปลูกฝังการเป็นผู้ให้และรู้จักแบ่งปันน้ำใจแก่คนรอบข้างมาโดยตลอด ทำให้คุณอรนุชมักเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย ที่มักจะหาโอกาสไปเป็นครูอาสา พยาบาลอาสา เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งความสุขที่ได้เผื่อแผ่น้ำใจไปสู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทำให้คุณอรนุชเล็งเห็นความสำคัญของ “กลุ่มผู้สูงวัย” ที่เคยเป็นกำลังสำคัญของประเทศมาก่อน ในวันนี้ที่พวกเขาอายุมากขึ้น ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเก่า ก็ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

    “ก่อนจะพัฒนามาเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มีร้านคุณตาคุณยายเป็นศูนย์กลาง พี่กับจิตอาสาคนอื่น ๆ เริ่มต้นจากการทำ forOldy Project เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก่อน โดยเราจะเข้าไปในชุมชนเพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ แล้วส่งเสริมให้รวมกลุ่มเพื่อดูแลกันเองในชุมชน เปิดโอกาสให้ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมร่วมกัน หรือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ตาฝ้าฟาง ไปไหนคนเดียวไม่ได้ เราก็จะมีอาสาสมัครซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มไปเยี่ยมเยียนที่บ้านและคอยช่วยเหลือแบบเพื่อนดูแลเพื่อน” คุณอรนุชเล่าถึงจุดเริ่มต้นของ forOldy

    

    ร้านคุณตาคุณยาย

    เพราะต้องการสานต่อโครงการให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน คุณอรนุชจึงนำโมเดลของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาปรับใช้กับโครงการ โดยใช้ “ร้านคุณตาคุณยาย” เป็นศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้งานทั้งที่เป็นสมาชิกกลุ่มและไม่ใช่สมาชิก สามารถซื้อได้ในราคาถูก หรือเช่าไปใช้ในระยะสั้นและระยะยาว โดยคิดค่าบริการคนละ 500 บาท ซึ่งเงินที่เรียกเก็บ ทางกลุ่มจะนำไปใช้จ่ายในเรื่องค่าขนส่ง ค่าทำความสะอาดและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมถึงการทำกิจกรรมของกลุ่ม

“อุปกรณ์หรือเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เช่น วีลแชร์ เตียง ที่นอนลม หรือไม้เท้า เป็นของที่มีราคาค่อนข้างแพง บางครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์พอจะหาซื้อได้เองทั้งหมด เมื่อก่อนเราจึงมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความต้องการใช้งานฟรี แต่เพื่อให้องค์กรของเรามีเงินทุนหมุนเวียนในการดูแลผู้สูงอายุได้นาน ๆ เราจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบธุรกิจ SE”

    นอกจากร้านคุณตาคุณยาย (OldyShop) ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ช่วยให้ผู้รับและผู้ให้ได้มาร่วมแบ่งปันความสุขแก่กันแล้ว forOldy ยังตั้งศูนย์เพลินวัย (OldySpace) เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนสูงวัย ด้วยการช่วยกันทำสินค้าแฮนด์เมดออกจำหน่าย ตลอดจนจัดตั้ง “กองทุนอุ่นใจ” ให้ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกลุ่ม สมทบทุนคนละ 20 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน

    “พี่บอกกับสมาชิกของเราเสมอว่า ถ้าพวกเรารวมกลุ่มกันทำอะไรสักอย่างที่เป็นการช่วยเหลือตัวเองก่อน สังคมก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุน มาเติมเต็มเราให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่าแนวทางของ forOldy ได้รับการสนับสนุนจากคนในสังคม และสมาชิกสูงวัยของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริง ๆ”

 

    อาสามาดูแล

    “งานอาสาสมัครเพื่อผู้สูงอายุ” เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่ forOldy จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่ม ผู้สนใจ และจิตอาสา ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุตามบ้านที่ต้องการคนดูแล และเป็นเพื่อนพูดคุย ตัดผม ตัดเล็บ รับฟังปัญหาต่าง ๆ โดยทางกลุ่มจะจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร เพื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุก่อนลงพื้นเสมอ ทั้งนี้ การอาสาเข้าไปช่วยดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน หรือเอาข้าวของไปบริจาคให้ ทาง forOldy มองว่าไม่ใช่การเข้าไปทำหน้าที่แทนคนในครอบครัว เพียงแต่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระบางส่วนเท่านั้น เพราะกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับญาติผู้ใหญ่ ก็คือ ลูกหลาน

    ปัจจุบัน forOldy ได้เข้าไปจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุสำเร็จแล้ว 6 ชุมชน มีจำนวนสมาชิกกว่า 250 คน และมีอีก 2 ชุมชนที่รอพิจารณา และหางบประมาณมาสนับสนุน คุณอรนุชบอกว่า forOldy ไม่ได้มองไกลถึงการขยายโครงการให้กว้างขวาง แต่เธออยากให้ forOldy เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมที่ชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศจะนำไปทำตาม เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง

    “การเข้ามาทำงานกับผู้สูงอายุ สิ่งที่พี่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ความสง่างาม หมายถึง เราต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเอาไว้ ทำให้เขามีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะสโกแกนในการทำงานของเราคือ สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ นั่นคือความตั้งใจจริงที่เราอยากมอบให้พวกเขา” คุณอรนุชกล่าวสรุป

ติดตามกิจกรรมและติดต่อ forOldy ได้ที่

53/1 ถนนรามอินทรา ซอย 58 แยก 3-13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร.02-519-1933, 095-150-2925 และ 087-591-5658

www.foroldy.com

www.facebook.com/foroldy

เครดิตบทความต้นฉบับ

http://www.wearegreeners.com/greenblog/detail/288

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *