รถเข็น (Wheel chairs)

รถเข็น (Wheel chairs) ผู้สูงอายุสามารถเข็นด้วยตนเอง และร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว เช่น สวนหน้าบ้าน และไปเที่ยวได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *