มอบของใช้ผู้สูงอายุ

รวมกลุ่มกัลยาณมิตร
มอบของใช้ผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ
คุณปิยะนาถ โยธามาศ
คุณกัณยพร ชั้นเฟื่องฟู
คุณณัฐฐิกาล อิ่มกมล
คุณอรุณ กลีบมณฑา
คุณสมศรี กลิ่นเกษร
คุณปทิตตา เจมส์
คุณดุษฎี พานทอง
คุณธันยา รัตน์ อภิทรัพย์
ที่รวมกันมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมร้านคุณตาตุณยายเพื่อการบริการอุปกรณ์เครื่องใช้มือสอง

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *