“ครอบครัว” กับการดูแลสุขภาพจิต

ปัจจุบันสังคมที่ผู้คนห่างเหินกันในปัจจุบัน ทำให้สถาบันครอบครัวไทยที่เป็นหน่วยพื้นฐานและเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดของสังคมอ่อนแอลงอย่างมาก เด็กและคนชราค่อนข้างเหงาและว้าเหว่ ขาดคนดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด สังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาคนรุ่นใหม่ที่ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดความอดทนรอคอย และความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตต่ำลง ผู้สูงอายุ ที่มีจำนวนมากขึ้นอยู่กับความเหงา และมีปัญหาโรคซึมเศร้ามากขึ้น

แนวทางแก้ไขปัญหาที่สำคัญ เร่งด่วน และเริ่มต้นได้เลยคือ การทำครอบครัวให้แข็งแรง โดยการให้เวลาแก่กัน มีกิจ กรรมร่วมกัน โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย อาทิ การออกกำลังกายในสวนสาธารณะ การจ่ายตลาด ทำกับข้าวร่วมกัน ทำความสะอาดบ้านร่วมกัน ทำบุญตักบาตรร่วมกัน การมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน จะช่วยเพิ่มความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ ความเข้าใจกัน และให้กำลังใจแก่กัน นอกจากการให้เวลาแก่กันแล้ว สมาชิกในครอบครัวก็ควรเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาของคนวัยต่างๆ เพื่อช่วยให้การพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น ถ้าทุกคนปฏิบัติได้ เราคงจะได้เห็นครอบครัวไทย ชุมชนไทย และสังคมไทยที่แข็งแรง และมีแต่ความเข้าใจกันกลับคืนมาเช่นในอดีต

(ที่มา : กรมสุขภาพจิต)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *