ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society

forOldy ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society
วิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้และศิลปินทุกท่านที่มาให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงานในมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 61
**วิทยากร
– สถานการณ์สังคมสูงวัยของไทย
โดย นพ. วิชัย โชควิวัฒน์
– การบริหารสมอง
โดย คุณปทิตตา มีหนุน
– สูงวัยอย่างสง่างาม
โดย คุณทวาย คงคา, คุณสุธารัตน์ กิจติเวชกุล
ดร.วันเพ็ญ มานะเจริญ
– นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
โดย คุณวีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ
**ศิลปิน
– วงปู่หลาน
– คุณหลิว อาจารียา
– คุณเอ็ม-เชี่ยวชาญ สมบัติเทพ
– ทีม พี่น้อง เสียงทอง
– คุณจำนงศักดิ์ แดงพันธุ์
– คุณโฉมฉาย อรุณฉาน

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *