อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  อบรมให้ความรู้และจัดระบบการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกัน ปัจจุบันอาสาสมัครจำนวน  27  คน เยี่ยมเยียนผู้สูงอาย

จำนวน  93 คน

จำนวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

เขต

ชุมชน

อาสาสมัคร

ผู้สูงอายุ

สายไหม

พูนทรัพย์

6

19

สายไหม

วัดลุ่มฯ 5

25

สาทร

หน้าสมาคมธรรมศาสตร์ 5

16

สาทร

บ้านมั่นคงสวนพลู 3

10

สาทร

บ้านเอื้ออาทร 5

15

คันนายาว นวมินทร์ 88 3

8

รวม

27

93