งานส่งเสริมผู้สูงอายุ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ในเรื่องสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมงานอาสาสมัครเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน และกองทุนอุ่นใจเพื่องานฌาปนกิจของสมาชิกผู้สูงอายุแต่ละชุมชน  ดำเนินการใน 6 ชุมชนดังนี้  เขตสาทร 1.ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ 2. ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู 3.ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลู  เขตสายไหม 1. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา   2.ชุมชนพูนทรัพย์ เขตคันนายาว. ชุมชนนวมินทร์88   จำนวนสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ 299คน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 25 คนผู้สูงอายุเปราะบางในชุมชน  70 คน สมาชิกกองทุนอุ่นใจ 236 คน   จำนวนเงิน 240,000 บาท

จำนวนผู้สูงอายุใน 6 ชุมชน ที่ได้รับการดูแล

 

เขต ชุมชน จำนวน

สายไหม

พูนทรัพย์ 53

สายไหม

วัดลุ่มเจริญศรัทธา

63

สาทร

หน้าสมาคมธรรมศาสตร์

72

สาทร

บ้านมั่นคงสวนพลู

28

สาทร

บ้านเอื้ออาทร

65

คันนายาว นวมินทร์ 88

18

รวม

299

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560