กองทุนอุ่นใจ

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการส่งเสริมให้มีการรวมตัวของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ภาคใต้แนวคิด  ‘สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ’  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในวาระสุดท้ายของผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกได้มีความสุขใจในการจากไปโดยได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อแบ่งเบาภาระของบุตรหลานหรือญาติมิตรในการจัดพิธีกรรมงานศพของตนเอง

เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กนักเรียนทุนของมูลนิธิไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ ที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งต้องดูแลหลานๆ ที่พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้จากปัญหาต่างๆ และผู้สูงอายุก็มีปัญหาในการดำรงชีพที่แตกต่างกันและมีความต้องการในความช่วยเหลือมากขึ้น

การระดมทุนก่อตั้ง “กองทุนอุ่นใจ”  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554  กลุ่มผู้สูงอายุและกัลยาณมิตรของครอบครอบเลิศกุลดิลกได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อตั้ง “กองทุนอุ่นใจ”

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพูนทรัพย์ ซอยเพิ่มสิน18 เขตสายไหม กรุงเทพฯ ยอดเงินผ้าป่าในครั้งนี้เป็นจำนวน 132,849.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยสมาชิกบริจาคสมทบคนละ 20.-ต่อเดือน
ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับในขณะนี้ คือ เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต เป็นจำนวนเท่ากับปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนจำนวน  236 คน ใน 6 ชุมชนประกอบด้วยชุมชนพูนทรัพย์ ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา เขตสายไหม ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์และชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู เขตสาทร นวมินทร์ 88

ลำดับที่ ชุมชน รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รวม
ปี 2553-2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
1 พูนทรัพย์ 20 3 17 8 0 48
2 วัดลุ่มเจริญศรัทธา 35 4 3 13 2 57
3 หน้าสมาคมธรรมศาสตร์ 41 1 13 7 2 64
4 บ้านมั่นคง 14 0 3 1 1 19
5 บ้านเอื้ออาทร 6 0 16 13 0 35
6 นวมินทร์ 88 0 0 0 12 1 13
รวมทั้งสิ้น (คน) 236

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

  จำนวนสมาชิกในแต่ละชุมชนที่สมาชิกเสียชีวิตสังกัด x 20.-บาท

                   + เงินสมทบจากกองทุนอุ่นใจ 3,000.-บาท

คำนวณจากอายุสมาชิก

รุ่น 1 10,000 X 20 บาท X  จำนวนสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน
รุ่น 2 8,000 X 20 บาท X จำนวนสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน
รุ่น 3 6,000 X 20 บาท X จำนวนสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน
รุ่น 4 4,000 X 20 บาท X จำนวนสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน
รุ่น 5 2,000 X 20 บาท X จำนวนสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน
รุ่น 6 1,000 X 20 บาท X จำนวนสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน

ในอนาคตจะได้มีการประชุมตัวแทนสมาชิกกองทุนอุ่นใจเพื่อพิจารณาผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเพิ่มเติมตามที่มีสมาชิกเสนอมา อาทิเช่น พิจารณาเงินสมทบจากกองทุนเพิ่มเติม  ช่วยเหลือค่าเดินทางไปหาหมอของสมาชิกไปหาหมอ  ช่วยเหลือค่านอนรักษาที่โรงพยาบาลของสมาชิก เป็นต้น

สรุปสมาชิกเสียชีวิต

ณ วันที่  16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2554              จำนวน           9          คน      เงินช่วย          13,400.-         บาท

ปี พ.ศ. 2555              จำนวน           5          คน      เงินช่วย          14,980.-         บาท

ปี พ.ศ. 2556              จำนวน           3          คน      เงินช่วย          11,560.-         บาท

ปี พ.ศ. 2557              จำนวน           5          คน      เงินช่วย          27,540.-         บาท

ปี พ.ศ. 2558              จำนวน           5          คน      เงินช่วย          34,440.-         บาท

ปี พ.ศ.2559               จำนวน           8          คน      เงินช่วย          62,000.-         บาท

1 มค. – 11 พค.60     จำนวน           4          คน      เงินช่วย          25,820.-         บาท

                           รวมจำนวน  39  คน            เงินช่วย          189,740.-       บาท