รางวัล/ผลงาน

1st Healthy Ageing Prize for Asia Innovation, July 2020