วางแผน 4 เรื่องนี้ก่อน “เกษียณ” เป็นผู้สูงวัยคุณภาพแน่นอน

วันที่ 30 ก.ย.นี้ ถือเป็นการทำงานวันสุดท้ายของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ หรือที่เรียกว่าเกษียณอายุราชการ ซึ่งหาก
พิจารณาในเชิงของวัฏจักรการดำรงชีวิต (Life Cycle) การเกษียณอายุเปรียบเสมือนการก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของชีวิต และถือ
เป็นเหตุการณ์ในชีวิต (Life Event) ที่สำคัญ ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้หลังจากนี้ผู้เกษียณมีเวลาว่างมากขึ้น
ต้องมานั่งอยู่บ้าน หลายคนอาจจะยังปรับตัวไม่ทัน เพราะช่วงชีวิตการทำงานที่ผ่านมาต้องพบปะเพื่อนร่วมงานทุกวัน และมี
งานหรือกิจกรรมที่ต้องทำทุกวัน อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจได้

การเตรียมตัวหรือการวางแผนเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพที่มีความพร้อม 4 ด้าน คือ
1. ด้านสุขภาพอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง หากิจกรรมที่สร้างรายได้ กิจกรรมการกุศลที่เสริมคุณค่าให้ตนเอง
กิจกรรมการออกกำลังกายหรือกายบริหารทุกวันอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้
แรงกระแทก โดยเฉพาะข้อเข่าเพราะจะทำให้เข่ารับน้ำหนักมากขึ้น จนเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม กิจกรรมที่ต้องใช้สมอง
เพื่อลดการเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และฝึกจิตและสมาธิ เพื่อให้รู้จักปล่อยวาง
มองโลกในแง่ดี เป็นการพัฒนาทางอารมณ์เพื่อไม่ให้แปรปรวนง่าย ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดี

2. ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้ทันสมัย พูดคุยกับผู้อื่นรู้เรื่อง และอาจ
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานได้ นอกจากนี้ ลูกหลานและญาติควรให้ความสำคัญกับผู้เกษียณอายุ เพราะถือเป็น
ผู้สูงอายุประจำบ้าน ควรหาเวลาเพื่อพบปะหรือโทรศัพท์พูดคุยก็จะช่วยให้ผู้เกษียณไม่เหงาและเกิดภาวะซึมเศร้า

3. ด้านพฤติกรรมการออม ต้องออมทรัพย์สำรองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ให้เพียงพอในแต่ละเดือน จะช่วยลดปัญหาและ
ภาวะเครียดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่พอใช้ได้

4. ด้านที่อยู่อาศัย ต้องวางแผนว่าจะพักอาศัยอยู่กับใคร อยู่ตามลำพัง หรืออยู่บ้านพักคนชรา ซึ่งที่อยู่อาศัย ควรจัดบ้าน
และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ เช่น ใช้วัสดุกันลื่นในห้องน้ำ
มีราวจับ ใช้โถส้วมแบบนั่งราบ จัดบ้านให้โล่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก

(เครดิตข้อมูล : กรมอนามัย)

https://mgronline.com/qol/detail/9600000098534

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *