ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานและสิ่งของ มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society

ในนามโครงการเพื่อผู้สูงอายุ-forOldy
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานและสิ่งของมอบให้ผู้สูงอายุในงานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ forOldy สู่สังคม Aged Society เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

กองทุนรวมคนไทยใจดี BKIND บลจ. บัวหลวง
บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด
มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนประเทศไทย
HelpAge International
บริษัทแลคตาซอย จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คุณสว่างพงศ์ หมวดเพชร
คุณวิรัน ธรรมาภรณ์พิลาศ
คุณมธุรส สมันตรัฐ
คุณกัญญากร โปร่งใจ
คุณลภัสรดา จิรัฐติกาล
คุณคงเดช เนียมไผ่
อาจารย์พลอย ศรีสุโร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และทีมงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั้ง 35 คน

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *