การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะสังคมสูงวัย

วันที่ 15 มกราคม 2561 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะภายใต้สถานการณ์สังคมสูงวัย (เครือข่ายด้านผู้สูงอายุและคนพิการ) ที่โรงแรม โรงแรมกานต์มณี พาเลซ

ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม ที่ให้โอกาส forOldy และเครือข่ายพลังผู้สูงอายุได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตินี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *